Το πρόγραμμα LIFEEL

Επείγοντα μέτρα στην Ανατολική Μεσόγειο για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του απειλούμενου ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla)

Το LIFEEL είναι το πρώτο πρόγραμμα διατήρησης για τα είδη που η σύλληψη τους έχει γίνει σε όλη την λεκάνη απορροής του Ποταμού Πάδου και στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ). Με στόχο την αύξηση και την διατήρηση του πληθυσμού του Anguilla anguilla, το οποίο αντιμετωπίζει απειλές για την επιβίωση του, όπως κατακερματισμός της εξάπλωσής του, αλιευτική πίεση (στα ενήλικα για ανθρώπινη κατανάλωση και στα νεαρά για τις υδατοκαλλιέργειες) και έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με το είδος. Βασίζεται σε μια κοινή και συμμετοχική προσέγγιση και σε μερικές πολύ καινοτόμες άλλες πτυχές.

Η ιστορία του έργου στο Center TV

Στόχοι του προγράμματος

Ο γενικός στόχος του LIFEEL είναι να υποστηρίξει την κληρονομία της βιοποικιλότητας της λεκάνης απορροής του Ποταμού Πάδου και Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της διατήρησης ενός από τα πιο εμβληματικά είδη της λεκάνης, του Ευρωπαϊκού Χελιού.

Η επανέναρξη των μεταναστευτικών διαδρομών για το χέλι

Η επανέναρξη των μεταναστευτικών διαδρομών για το χέλι και η επακόλουθη ανάκαμψη του εύρους των εσωτερικών υδάτων που είναι κατάλληλα για το είδος. Αυτό θα αντιμετωπίσει τόσο τον κατακερματισμό της εξάπλωσής του στα εσωτερικά ύδατα, αλλά και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Προστασία των ενήλικων ατόμων

Η προστασία των ενήλικων ;erατόμων (ως δυνητικούς αγρίους γεννήτορες) από την πίεση της επαγγελματικής αλιείας ή της χρήσης των υδατοκαλλιεργειών, ευνοεί την φυσική αναπαραγωγή

Υποστήριξη για την επιβίωση των νεαρών ατόμων

Η υποστήριξη για την επιβίωση των νεαρών ατόμων έρχεται σε αντίθεση με τη συλλογή νεαρών ψαριών για σκοπούς υδατοκαλλιέργειας.

Ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων και του κοινού

Η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων και του κοινού για την αντιμετώπιση των ενεργών, παθητικών ή πιθανών δράσεων που λαμβάνονται λόγω έλλειψης πληροφοριών.

Στόχοι του προγράμματος

Ο γενικός στόχος του LIFEEL είναι να υποστηρίξει την κληρονομία της βιοποικιλότητας της λεκάνης απορροής του Ποταμού Πάδου και Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της διατήρησης ενός από τα πιο εμβληματικά είδη της λεκάνης, του Ευρωπαϊκού Χελιού.

Η επανέναρξη των μεταναστευτικών διαδρομών για το χέλι

Η επανέναρξη των μεταναστευτικών διαδρομών για το χέλι και η επακόλουθη ανάκαμψη του εύρους των εσωτερικών υδάτων που είναι κατάλληλα για το είδος. Αυτό θα αντιμετωπίσει τόσο τον κατακερματισμό της εξάπλωσής του στα εσωτερικά ύδατα, αλλά και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Προστασία των ενήλικων ατόμων

Η προστασία των ενήλικων ;erατόμων (ως δυνητικούς αγρίους γεννήτορες) από την πίεση της επαγγελματικής αλιείας ή της χρήσης των υδατοκαλλιεργειών, ευνοεί την φυσική αναπαραγωγή.

Υποστήριξη για την επιβίωση των νεαρών ατόμων

Η υποστήριξη για την επιβίωση των νεαρών ατόμων έρχεται σε αντίθεση με τη συλλογή νεαρών ψαριών για σκοπούς υδατοκαλλιέργειας.

Ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων και του κοινού

Η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων και του κοινού για την αντιμετώπιση των ενεργών, παθητικών ή πιθανών δράσεων που λαμβάνονται λόγω έλλειψης πληροφοριών.

Περιοχή προγράμματος

Το LIFEEL θα πραγματοποιηθεί σε δύο καλά καθορισμένες περιοχές έρευνας στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Στην Ιταλία θα καλύπτει την λεκάνη απορροής του Ποταμού Πάδου (με ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή της πεδιάδας και των λόφων) και το Δέλτα του Πάδου. Οι παρεμβάσεις που αφορούν το περιβάλλον και το είδος θα πραγματοποιηθούν στους Ποταμούς Τρητίας (Tresa), Τικίνος (Ticino), Πανάρο (Panaro) και Πάδο (Po) και στις περιοχές του Δέλτα του Πάδου και των κοιλάδων Κομάτσιο (Comacchio). Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τρείς διοικητικές περιφέρειες, της Λομβαρδίας (Lombardia), του Βένετο (Veneto) και της Εμίλια-Ρομάνια (Emilia-Romagna), καθώς και το ελβετικό τμήμα της λεκάνης απορροής του Πάδου, που εκτείνεται έως το Καντόνι του Τιτσίνο. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που περιλαμβάνει την λεκάνη απορροής του Νέστου και ένα σύστημα λιμνοθαλασσών, που αποτελεί περισσότερο από το 24% των λιμνοθαλασσών στην Ελλάδα. Οι συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης αφορούν τον Ποταμό Νέστο και τις λιμνοθάλασσες.

Ιταλία

Ελλάδα

Ένα πρωτόκολλο για όλους: μπορείτε και εσείς να συμβάλετε στη διατήρηση του χελιού!

Οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρωτόκολλο και να συμβάλει στην απελευθέρωση των πιο υποσχόμενων αναπαραγωγικών ατόμων στη φύση, συνεργαζόμενος έτσι στη μακροπρόθεσμη διατήρηση του είδους.

Το πρωτόκολλο επιτρέπει, μέσω της εισαγωγής μόνο των δεδομένων του συνολικού μήκους του ζώου και της διαμέτρου του ματιού, να χαρακτηριστούν τα χέλια σύμφωνα με 3 διαφορετικά στάδια: μόνιμα χέλια (μη μεταναστευτικά), πλήρως μεταναστευτικά χέλια (100%) και χέλια με μετανάστευση βαθμού μεγαλύτερη από 90%. Το εργαλείο που αναπτύχθηκε για τη χρήση του πρωτοκόλλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. Δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης!

Ακολουθήστε τις οδηγίες παρακολουθώντας το βίντεο και κατεβάστε το πρωτόκολλο!

LIFE Programme

Το έργο LIFEEL χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο life του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης