Αυτό το δεύτερο τεύχος μιλά για την αποκατάσταση της συνέχειας του ποταμού. Πράγματι, ένας από του κυριότερους στόχους του έργου αποτελεί η αποκατάσταση της ελευθεροεπικοινωνίας μεταξύ των εκβολικών συστημάτων όπου φθάνουν πρώτα τα γυαλόχελα και των οικοσυστημάτων που χρησιμοποιούσαν τα χέλια ως πεδία ανάπτυξης, ανάντη των εμποδίων, στα ποτάμια. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα πραγματοποιηθεί με την πραγματοποίηση των Δράσεων Α3 και Γ3, κατά τις οποίες πρόκειται να εξασφαλιστεί η συνέχεια του κύριου ρου των Ποταμών Πάδου (Po) και Πανάρου (Panaro) στην Ιταλία και του Ποταμού Νέστου στην Ελλάδα, τουλάχιστον κατά 1.000 χλμ. συνολικά. διαβάστε περισσότερα στο ενημερωτικό δελτίο.

Newsletter

Sign up for the Newsletter